Obchodné podmienky

//Obchodné podmienky
Obchodné podmienky 2019-09-16T14:31:56+02:00

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia obchodných podmienok

Predávajúci týmto upravuje v súlade s z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tieto obchodné podmienky, platné pre nákup na e-shope  https://www.sneakybrand.sk

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese https://www.sneakybrand.sk na uzavretie (uzatvorenie) kúpnej zmluvy (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Neskoršími zmenami obchodných podmienok nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1) Predávajúci

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ portálu (viď. Prevádzkovateľ), ktorý je prevádzkovateľom e-shopu, webovej stránky https://www.sneakybrand.sk , ktorým je spoločnosťAT Group, s.r.o., so sídlom: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava, IČO: 36 683 175, zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 42613/B.

2) Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ.  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Zmluvy, ktoré sú uzatvárané kupujúcim, sa riadia najmä z.č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3) Objednávka, kúpna zmluva

Návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie tovaru predávajúcim na https://www.sneakybrand.sk, kúpna zmluva vzniká, pokiaľ nie je uvedené inak, odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Predávajúci si okrem toho vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo kúpnej zmluvy na základe dohody s kupujúcim v prípadoch, kedy zjavnou technickou chybou cena, veľkosť alebo vlastnosti tovaru vykazujú celkom zjavne chybu a došlo k hrubému nepomeru medzi vzájomnými plneniami alebo ak predávajúci tovar aktuálne vypredal. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celkovú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet bez zbytočného odkladu alebo poukázaná na ním uvedenú adresu, tým kúpna zmluva zaniká.

4) Tovar

Tovarom sa rozumejú veci, ktoré sú ponúkané predávajúcim prostredníctvom e-shopu na predaj, a to najmä prostriedky na ošetrenie obuvi. Webová stránka obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj. Cena je platná po dobu, po ktorú je zverejnená.

5) Odstúpenie od zmluvy

V zmysle z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo do 14 (štrnástich) dní od doručenia tovaru toto neporušené a neopotrebované i s príslušenstvom (najmä návody, príbalové letáky) vrátane neporušenej visačky vrátiť na adresu predávajúceho: AT Group, s.r.o., Oddelenie e-shop, so sídlom: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava a odstúpiť tým od zmluvy. K tomuto odstúpeniu môže kupujúci použiť tiež vzorový formulár. Kupujúci nie je povinný uviesť dôvod, pre ktorý odstupuje od zmluvy. Ak využije kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, pokiaľ kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Následne je povinný kupujúci vrátiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho prijal, a to na adresu: AT Group, s.r.o., Oddelenie e-shop, so sídlom: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava.

 1. Odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.
 2. Pokiaľ kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob doručenia tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 3. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 4. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktorý vznikol v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného vypožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. medzičasom bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané/odovzdané.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY JE K DISPOZÍCII NA STIAHNUTIE TU.

V textovej podobe je k dispozícii tu:

(začiatok formulára)

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Adresát:          AT Group, s.r.o., Oddelenie e-shop, so sídlom: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava, IČO: 36 683 175

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento

tovar (*) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania tovaru: …………………………………………………………………………………………….   

Cena objednaného tovaru: ……………………………………………………………………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):…………………………………………………………….   

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):…………………………………………………………………………….

Číslo účtu pre vrátenie platby: ………………………………………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):…………………………………………………………………………….

Dátum: ……………………….. .

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

(koniec formulára)

Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b.  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

c. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

d. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

e. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

f. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

6) Cena

Čiastka, ktorá je u každého jednotlivého tovaru uvedená je vrátane DPH. Tato čiastka však neobsahuje náklady na dodanie, ktoré sú uvedené samostatne. Konečná čiastka, ktorú bude kupujúci platiť za tovar vrátane jeho dodania, je uvedená na konci objednávky a bude potvrdená predávajúcim zaslaním potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy.

7) Spôsob platby

Kupujúci je oprávnený zvoliť pri nákupe tovaru niektorú z týchto alternatív platby:

 1. platba v hotovosti na dobierku
 2. platba vopred prostredníctvom platobnej karty
 3. zrýchleným prevodom prostredníctvom služby TrustPay

Všetky spôsoby platby sú bez poplatku.

8) Náklady na dodanie, spôsob platby, dodanie a plnenie

Rozdelenie podľa spôsobu dodania:

Doručenie kuriérom DPD, poplatok je 3 €. Pri nákupe nad 50,-€ poštovné zdarma.

Povolená možnosť platby – v hotovosti na dobierku, platobnou kartou vopred, Paypal a TrustPay.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsob ako bolo uvedené v objednávke je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti. Prípadná neskoršia reklamácia ohľadom porušenia obalu zásielky nebude braná do úvahy.

9) Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu na jeho užívateľský účet a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za prípadné dôsledky porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Registráciou sa rozumie uvedenie mena, priezviska, adresy, e-mailu a telefónu do formulára uvedeného na hlavnej strane predávajúceho. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.

10) Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok, postup uplatňovania a vybavovania reklamácií

Tento reklamačný poriadok je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) a ktoré kupujúci zakúpil prostredníctvom e-shopu https://www.sneakybrand.sk .

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE E-SHOP https://www.sneakybrand.sk

Čl. 1

 1. Adresa pre prijímanie reklamácií: AT Group, s.r.o., Oddelenie e-shop, so sídlom: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava.
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv spotrebiteľa z nesprávneho plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanoveniami §-u 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a súčasne príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom.
 3. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.
 4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktoré sa vyskytne na tovare v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi, môže predávajúci na vybrané druhy tovaru poskytnúť záruku presahujúcu dobu 24mesiacov, pričom v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. Ak je predmetom kúpnej zmluvy použitý tovar, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Čl.2

Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru

 1. Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia; nesprávneho používania; nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania; v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený; v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 2. Ak spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:
 • Bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, alebo
 • Výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, alebo
 • Výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.
 1. Ak spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:
 • Výmenu tovaru, alebo
 • Odstúpenie od zmluvy.
 1. Také isté práva (výmena veci alebo odstúpenie od zmluvy) patria kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vád po oprave alebo pre väčší výskyt vád vec riadne užívať.
 2. V prípade reklamácie iných neodstrániteľných vád ako je uvedené vyššie (napr. neodstrániteľná vada, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady) má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Čl.3

Postup pri uplatnení reklamácie – zodpovednosti za vady tovaru

 1. Spotrebiteľ si musí vady tovaru uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.
 2. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ u predávajúceho:
 • Poštou, spolu s kópiou dokladu o nákupe a dôvodom reklamácie, zaslanou na adresu: AT Group, s.r.o., Oddelenie e-shop, so sídlom: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava.
 1. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.
 2. Pri dodaní tovaru zakúpeného u predávajúceho je priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý je úplne zaplatený.
 3. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie by spotrebiteľ mal čo najvýstižnejšie opísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.
 4. Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho na čo slúži najmä doklad o kúpe.  
 5. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním určený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.  
 6. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:
 • Odovzdaním opraveného tovaru;
 • Výmenou tovaru;
 • Vrátením kúpnej ceny tovaru;
 • Vyplatením primeranej zľavy ceny tovaru;
 • Písomná výzva na prevzatie plnenia;
 • Odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 1. Pri uplatnení reklamácie vydá predávajúci spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

Čl. 4

Postup pri vybavení reklamácie

 1. Pokiaľ spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 2. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 3. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 4. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote predávajúcim, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru  alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

11) Spracovanie osobných údajov a nakladanie s osobnými údajmi

Predávajúci spracováva osobné údaje a nakladá s nimi v súlade so zákonom o spracovaní osobných údajov, zák.č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle §10 ods. 3 písm. b)  Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno  a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mail adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, telefónne číslo a e-mail adresu.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle §-u 11 ods. 1 Zákon o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii užívateľského účtu alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu v súlade s ust. §-u 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

 

– AT Group, s.r.o., Oddelenie e-shop, so sídlom: Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava, Slovakia, IČO: 36 683 175, DIČ: 2022258722, IČ DPH: SK2022258722,

– Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovakia, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739

12) Doručovanie

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

Správa je doručená (sa považuje za doručenú):

 1. V prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej  pošty kupujúceho.
 2. V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom.
 3. V prípade doručovania osobne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odmietne ju adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.
 4. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty 10 (desať) dní od uloženia zásielky a zaslaní výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k prevzatiu uloženej zásielky u prevádzkovateľ poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

13) Splnomocňovacie ustanovenie

Predávajúci potvrdzuje, že splnomocnil každého prevádzkovateľa predajne, v ktorej dochádza k odovzdaniu tovaru (v prípade ak si kupujúci zvolil prevzatie tovaru na predajni), na konanie/rokovanie s kupujúcim vo veci odovzdania tovaru kupujúcemu.

14) Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sneakybrand.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa z.č. 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 z.č. 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 z.č. 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti , zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

15) Platnosť

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.4.2018.

16) Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@sneakybrand.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako  uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jeho splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť